Home 丹麥機皮帶

最新產品

cs-tipvc.gif (4374 bytes)

[面膠﹔厚度,硬度,材質,與顏色]

皮帶型號 厚度 mm 硬度 Shore A 材質 顏色
1LU 20 0.2 90 PU
2 LU B20 0.3 90 PU
2LL 20 0.6 80 PVC
2S 20 0.8 80 PVC
2S 21 0.7 80 PVC
2L 00 - - -
2LU 00 - - -
2LL 30 0.6 80 PVC
2S 30 0.8 80 PVC
2S 31 0.7 80 PVC
3S 31 0.7 80 PVC
2 LU 40 0.3 90 PU 深綠
2S 3120 2.6 65 PVC
2S 323 4 55 PVC
2L 3230 4 55 PVC
2L 6230 4 55 PVC
2LL 4420 1.7 70 PVC
2PY 613 3.5 50 Rubber
1L 30 0.6 80 PVC
1S 33 2.2 80 PVC
2LL 60 0.6 80 PVC
2LL 2150 1.1 65 PVC
2LN 00 - - PU
SL 20 0.2 60 SIR
2LL 6080 1.6 60 PVC

工廠桃園縣平鎮市民族路雙連二段1184937
電話(03)4206001 / 傳真(03)4206006

e-mailsales@poweraa.com / poweraa@ms12.hinet.net / powercl@ms25.hinet.net
 

Sitemap 輸送帶 轉彎機帶